ردیف

رشته

مدیرگروه

دریافت فایل مشخصات کلی برنامه وسرفصل دروس

1

دوره کارشناسی ارشدناپیوسته زیست شناسی - گرایش میکروبیولژی

دکتر داوری

لطفا کلیک فرمایید

2

دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته  زیست شناسی –گرایش سلولی وملکولی

دکترفاطمه کشاورزی

لطفا کلیک فرمایید

3

دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته تربیت بدنی وعلوم ورزشی -گرایش مدیریت ورزشی

دکترکورش ویسی

لطفا کلیک فرمایید

4

دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته  زیست شناسی – گرایش بیوشیمی

دکتر محمدکریم خسروپناه

لطفا کلیک فرمایید

5

دوره کارشناسی ارشدناپیوسته تکثیروپرورش آبزیان

دکترمنصوره غلامی

لطفا کلیک فرمایید

6

دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته حسابداری

 

لطفا کلیک فرمایید

7

دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی

دکترعادل دست گشاده 

لطفا کلیک فرمایید

8

دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته تاریخ

دکترشافعی

لطفا کلیک فرمایید

9

دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت اجرایی

دکترهیرش سلطان پناه

لطفا کلیک فرمایید

10

دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته حقوق خصوصی

دکترفرکیش

لطفا کلیک فرمایید

11

 دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته حقوق جزا و جرم شناسی  دکترفرکیش

لطفا کلیک فرمایید

12

دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مکانیک – گرایش ساخت وتولید

دکتررضا آذرافزا 

لطفا کلیک فرمایید

13

دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته روانشناسی عمومی

دکترحمزه احمدیان

لطفا کلیک فرمایید

14

دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته روانشناسی بالینی

دکترحمزه احمدیان

لطفا کلیک فرمایید

15

دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی

دکتر محرم وزیری 

لطفا کلیک فرمایید

16

دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

دکتر شیخ احمدی 

لطفا کلیک فرمایید

17

دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی محض

دکترصارمی

لطفا کلیک فرمایید

18

دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندس معماری

دکتربایزیدی

لطفا کلیک فرمایید

19

دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق- قدرت

دکترفرید ادابی 

لطفا کلیک فرمایید

20

دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندس مکاترونیک

دکتر حسنی فرد

لطفا کلیک فرمایید

21

دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق –الکترونیک

دکترشریفی

لطفا کلیک فرماییدنشانی: تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - کدپستی : 1477893855 صندوق پستی : 14515/775
تلفن : 44865179-82
44865154-8
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد.